Вы используете устаревший браузер. Пожалуйста, обновите свой браузер , чтобы улучшить свои впечатления.

Kasutamise tingimused

Vene keeles

 

Tallinna Mänedžeride Kooli veebipoe kasutamise tingimused

 

Kehtivad alates 01.03.2019

 

 1. ÜLDSÄTTED
  1. Siinsed tingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad Tallinna Mänedžeride Kooli veebipoe (edaspidi: veebipood) klientide (edaspidi: ostja) ja ettevõtte Tallinna Mänedžeride Kool OÜ, rg-kood 10362885, aadress Kentmanni 11B-1, Tallinn, Eesti, tarasov.ru ja tarassov.ru aadressil asuva veebipoe omanik (edaspidi: müüja), vahel ja neid kohaldatakse õigussuhete üle, mis tekivad tarasov.ru ja tarassov.ru intellektuaalse sisu ostmisel. Nendes tingimustes sätestatakse õigused ja kohustused, poolte vastutus, sisu omandamise ja selle eest tasumise tingimused, tarnimise kord ja reklamatsioonid.
  2. Ostjaks võib olla mis tahes 18-aastane ja vanem füüsiline isik ning mis tahes juriidiline isik, kes väidab enne tellimuse esitamist, et on tingimustega tutvunud, nõustub nendega ja kohustub neid täitma.
  3. Kui ostja on alla 18-aastane füüsiline isik, kinnitab ta veebipoes tellimust esitades, et tema ja müüja vahel sõlmitava lepingu on seaduse kohaselt eelnevalt heaks kiitnud ostja seaduslik esindaja või et ostja täidab lepinguga võetud kohustusi vahendite abil, mille on talle selleks vabakasutusse andnud tema seaduslik esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik.
  4. Kui ostja on juriidiline isik, eeldab müüja, et juriidilise isiku nimel tellimust esitaval isikul on kõik õigused ja volitused sellise tehingu tegemiseks. Kahtluse korral on müüjal õigus tellimuse täitmine peatada, katkestada või keelduda intellektuaalse sisu edastamisest kuni ostja on kinnitanud oma esindusõigust.
  5. Ostja nõustub, et kui ta käitub ostude tegemisel ebaeetiliselt või kriminaalselt või kuritarvitab müügilepingust loobumise õigust, on müüjal õigus keelduda teda edaspidi teenindamast.
  6. Müüja jätab endale õiguse muuta või täiendada neid tingimusi eelneva teavituseta. Muudatused avaldatakse veebilehel tarasov.ru ja tarassov.ru ning need jõustuvad nende avaldamise hetkest. Kui tellimus edastati enne ostutingimuste muudatuste jõustumist, siis kohaldatakse neid ostutingimusi, mis kehtisid tellimuse edastamise hetkel, v.a juhul, kui seaduses või nendes tingimustes on ette nähtud teisiti.
  7. Müüja ei kanna mingit vastutust võimalike kahjude eest, mis on tekkinud sellest, et ostja ei lugenud läbi neid tingimusi.
  8. Nende ostutingimustega reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled Eesti Vabariigi kehtivatest seadustest.
 2. KLIENDI ISIKUANDMED JA NENDE KAITSE
  1. Müüjale edastatavaid ostja isikuandmeid töödeldakse Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seaduse kohaselt. Kõiki ostja poolt müüjale edastatud andmeid kasutatakse ainult tellimuse täitmiseks ja vajadusel täiendava teabe edastamiseks. Müüja kinnitab, et kõiki kliendi poolt veebipoele esitatud andmeid käideldakse konfidentsiaalselt ja ei avaldata kolmandatele pooltele, v.a seaduses ja punktis 2.2. ettenähtud juhtudel.
  2. Makse ülekandega seotud teavet võib edastada kasutamiseks ettevõttele rahaliste vahendite vastuvõtja VAHENDAJAETTEVÕTTE NIMETUS, mis asub TÄIELIK AADRESS, KRS: REGISTREERIMISNUMBER selleks ülekandeks makse tegemise tingimustel.
  3. Ostja vastutab selle eest, et tema veebilehele sisenemisel kasutatud andmed, juhul kui sisenemine toimus (e-posti aadress ja parool), ei satuks kolmandate isikute kätte. Müüja ei vastuta mis tahes tagajärgede eest, mis tekivad ostja süül veebilehele sisenemisel kasutatud andmete sattumisega kolmandate isikute kätte.
  4. Ostja vastutab tema poolt esitatud andmete täpsuse eest. Müüja ei vastuta mis tahes tagajärgede eest, mis tekkisid ostja poolt mittetäpsete andmete sisestamisega.
  5. Kui ostja poolt müüjale edastatud andmed on muutunud, tuleb need viivitamatult uuendada ka veebilehel, kus tellimus vormistatakse, tarasov.ru või tarassov.ru. Müüja ei vastuta mis tahes tagajärgede eest, mis tekkisid seoses müüja poolt sisestatud ebakorrektsete või vananenud andmetega.
  6. Kui ostja üritab oma tegevuse või tegevusetusega halvendada, rikkuda, segada või kahjustada tarasov.ru või tarassov.ru veebipoe tööd, on müüjal õigus viivitamata ja eelnevalt teavitamata piirata või katkestada kliendi ligipääs veebilehele või keelduda tema edasisest teenindamisest.
  7. Vaata Tallinna Mänedžeride Kool OÜ konfidentsiaalsustingimusi siit.
 3. INTELLEKTUAALSE SISU LIGIPÄÄSETAVUS JA HIND
  1. Hinnad on veebilehel tarasov.ru ja tarassov.ru kajastatud koos käibemaksuga.
  2. Sisu kättesaadavus ning hind tarasov.ru ja tarassov.ru veebilehel võib muutuda. Muudatused jõustuvad alates veebilehel tarasov.ru ja tarassov.ru avaldamise hetkest.
  3. Tallinna Mänedžeride Kool OÜ-l on õigus leping üles öelda ja tagastada ostjale tema poolt tasutud raha.
  4. Tallinna Mänedžeride Kool OÜ-l on õigus levitada teavet uutest kaupadest ja teenustest, aktsioonidest ning soodustustest tarasov.ru ja tarassov.ru veebilehel.
 4. TELLIMUSE ESITAMINE
  1. Ostja võib esitada müüjale tellimuse veebilehe tarasov.ru ja tarassov.ru tellimuste süsteemi kaudu või e-posti aadressil school@tarassov.ee.
  2. Tellimuse esitamine ei tähenda automaatselt broneerimist. Mõni minut pärast veebipoes tellimuse esitamist saabub ostja e-posti aadressile tellimuse kinnitus. Kui tunni aja jooksul ei ole kinnitust saadud, saab ostja müüjaga ühendust võtta e-posti aadressil school@tarassov.ee või kl 9.00–15.00 (Moskva aja järgi) büroo telefonil (+372) 6466356 või mobiiltelefonil (+372) 5266170.
  3. Teiste sidevahendite kaudu tellimisel saadetakse ostjale tellimuse kinnitus 2 tööpäeva jooksul.
  4. Kui tellimuse täitmine osutub võimatuks, on müüja esindajal õigus pakkuda ostjale võimalust valida samaväärne intellektuaalne sisu. Kui ostja ei soovi vahetust teha, tellimus tühistatakse. Kui selle eest on juba tasutud, tagastab müüja 7 tööpäeva jooksul raha ostja arvelduskontole, millelt ülekanne tehti.
 5. LEPINGU SÕLMIMINE
  1. Ostu-müügileping müüja ja ostja vahel loetakse sõlmituks alates hetkest, kui ostja on esitanud tellimuse ja tasunud tema poolt valitud intellektuaalse sisu eest müüja pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
 6. TELLIMUSE EEST TASUMINE
  1. Ostja tasub tellimuse eest, tehes ettemaksu müüja pangakontole.
  2. Ostjal on võimalus tellimuse eest tasuda ülekandega müüja pangakontole või maksekaardi abil Tallinna Mänedžeride Kool OÜ veebipoes.
  3. Kui ostja ei ole teinud makset tingimuste punktis 8.2. märgitud tähtajaks, on müüjal õigus tellimus tühistada ostjat sellest teavitamata.
 7. TELLIMUSE KÄTTETOIMETAMINE
  1. Ostjale võimaldatakse intellektuaalse sisu elektrooniline alla laadimine, kui ei ole ette nähtud teisiti.
 8. TELLIMUSE TÜHISTAMINE
  1. Ostjal on õigus tühistada ekslikult tehtud tellimus, teavitades müüjat sellest e-posti aadressil school@tarassov.ee. Teade loetakse edastatuks juhul, kui müüja esindaja on kinnitanud teate saamist ekslikult esitatud tellimusest.
  2. Tellimus tühistatakse automaatselt ostjat sellest teavitamata, kui ostja ei tasu ettemaksuarvet 7 tööpäeva jooksul.
 9. VEEBIPOES OLEV TEAVE
  1. Müüja teeb kõik endast oleva, et veebilehel asuv teave oleks korrektne. Müüja võib iga hetk muuta, parandada ja täielikult või osaliselt eemaldada teavet veebilehelt tarasov.ru ja tarassov.ru.
  2. Müüja jätab endale õiguse vajadusel hindu korrigeerida sellest eraldi potentsiaalseid ostjaid teavitamata. Hindade muutmisel pole tagasiulatuvat jõudu juba tasutud, kuid veel kohale toimetamata tellimuste suhtes.
  3. Kui tekib kahtlus, et veebipoes kajastatud teave ei vasta tegelikkusele, on soovitatav enne tellimuse esitamist võtta ühendust müüjaga ja küsida temalt selgitusi, vt p 10.
 10. OSTJATE TEENINDAMINE JA TAGASISIDE

  Küsimuste tekkimisel, nõustamiseks või selgituste saamiseks soovitatakse ostjal pöörduda e-posti aadressil school@tarassov.ee või helistada kl 9.00–15.00 (Moskva aja järgi) büroo telefonil (+372) 6466356 või mobiiltelefonil (+372) 5266170.

   

 11. RAHALISTE VAHENDITE TAGASTAMINE JA OMANDATUD SISU ASENDUS
  1. Rahalised vahendid tuleb tagastada juhul, kui pärast makse tegemist sisu või seoses sellega osutatava teenuse eest ei ole ostja saanud ligipääsu valitud teenusele või sisule tehnilistel põhjustel, mis tekkisid Tallinna Mänedžeride Kool OÜ süül ja neid tehnilisi vigu ei parandatud mõistliku aja jooksul.
  2. Tagastamise ja tühistamisega, sh ekslikult tehtud tellimuse tühistamisega, seotud kulud tasub ostja, v.a juhul, kui ostjale edastatud sisu ei vasta lepingule (vt p 11.1.).
  3. Lepingule mittevastava sisu tagastamise korral pakub müüja võimalust asendada see teise analoogse sisuga koos hinna ümberarvestamisega.
  4. Kui ostja ei soovi asendamist, tagastab müüja ostja pangakontole tellimuse eest tasutud summa hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul. Raha tagastatakse ainult sellele arvelduskontole, millelt tellimuse eest tasuti.
  5. Omandatud sisu tagastamise aluseks ei saa olla intellektuaalse sisu kasutamiseks mõeldud süsteeminõuete täitmata jätmine ostja poolt. Tutvu süsteeminõuetega.
  6. Tallinna Mänedžeride Kool OÜ ei vastuta, kui ostja ei saa omandatud sisu kasutada ostja seadmele paigaldatud tarkvara vigade tõttu.

 

Viimane uuendus 01.03.2019.